Algemene voorwaarden THEORIEBUDDY.NL
.
Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid
1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan THEORIEBUDDY.NL een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.
1.2 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere Inspanningsverplichting waarin THEORIEBUDDY zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die THEORIEBUDDY aan de cursist levert.
1.3 CBR theorie examen: Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van THEORIEBUDDY die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.
1.5 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met THEORIEBUDDY
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.7 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten
1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat THEORIEBUDDY deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden THEORIEBUDDY niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door THEORIEBUDDY gedane aanbieding.
2.2 De door THEORIEBUDDY gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen THEORIEBUDDY en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft ingeleverd bij THEORIEBUDDY en THEORIEBUDDY de inschrijving heeft geaccepteerd.
3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door THEORIEBUDDY uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en THEORIEBUDDY aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.
3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien THEORIEBUDDY het CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.
3.4 Indien THEORIEBUDDY nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding
4.1 De datum waarop THEORIEBUDDY begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt door THEORIEBUDDY en de cursist onderling afgesproken.
4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan THEORIEBUDDY te melden, waarna THEORIEBUDDY
en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.
4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan THEORIEBUDDY is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan THEORIEBUDDY.

Artikel 5 Verplichtingen cursist
5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is THEORIEBUDDY gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat THEORIEBUDDY daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
5.2 Cursist dient zorg te dragen dat THEORIEBUDDY alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.
5.3 Cursist zal de door THEORIEBUDDY eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
5.4 Eventuele schade aan de door THEORIEBUDDY geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6 Verplichtingen THEORIEBUDDY
6.1 THEORIEBUDDY verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding
6.2 De THEORIEBUDDY zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.
6.3 THEORIEBUDDY is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van THEORIEBUDDY aan de kant van de cursist is ontstaan en die de THEORIEBUDDY aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen
7.1 De door THEORIEBUDDY gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen THEORIEBUDDY en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door THEORIEBUDDY te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is THEORIEBUDDY gerechtigd deze
meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door THEORIEBUDDY te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in het artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan THEORIEBUDDY.
8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door THEORIEBUDDY gemaakt indienTHEORIEBUDDY op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.
8.5 THEORIEBUDDY kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich
dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: ° Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ° Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; ° Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen; °Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden,
of enige uit de overeenkomst met THEORIEBUDDY voortvloeiende verplichting; ° Cursist inbreuk maakt op rechten van derden; ° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van
THEORIEBUDDY; ° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel als dan niet aangetekend schrijven; ° Bij terugkerende betalingsproblemen.
8.6 Indien THEORIEBUDDY overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan THEORIEBUDDY verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar

Artikel 9 Overmacht
9.1 THEORIEBUDDY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
9.2 Indien THEORIEBUDDY ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is THEORIEBUDDY gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk
overeengekomen een zelfstandigen waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 THEORIEBUDDY is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van THEORIEBUDDY mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.
10.3 THEORIEBUDDY kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.
10.4 THEORIEBUDDY in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan
door het gebruik van de door THEORIEBUDDY geleverde zaken.
10.5 Indien THEORIEBUDDY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van THEORIEBUDDY beperkt tot directe schade.
10.6 De cursist vrijwaart THEORIEBUDDY tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij THEORIEBUDDY partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Cursist en THEORIEBUDDY zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.